Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Gyengénlátó Változat

Minőségügyi rendszerek szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzés

DIPLOMÁSOK!
JELENTKEZZENEK A GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR ÉS A KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK GYÁRA SZAKEMBEREI ÁLTAL
2012-BEN ALAPÍTOTT
MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK SZAKMÉRNÖK/SZAKSPECIALISTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKRA!
Választható szakirányok:
MŰSZAKI MINŐSÉGÜGYI SZAKIRÁNY
SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI SZAKIRÁNY


Műszaki minőségügyi szakirány tárgykörei: termék és folyamatfejlesztés minőségbiztosítása, a gyártás minőségbiztosítása, gépipari mérések és vizsgálatok, a beszállítók minőségbiztosítása, problémamegoldó eszközök és módszerek.
Szolgáltatásminőségi és élelmiszerbiztonsági szakirány tárgykörei: szolgáltatási modellek, önértékelési modellek a szolgáltatásban, szolgáltatási projektek minősége, változások menedzselése, konfliktuskezelési stratégiák (tréning), problémamegoldó technikák a szolgáltatásban, élelmiszer-előállítás szabályozási rendszere, az élelmiszerbiztonság elemei, ISO 22000, GlobalGap, élelmiszerbiztonsági problémamegoldó technikák.
A képzés során elsajátítandó képességek, kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:
A minőségügyi szakmérnök/szakspecialista képzés célja az, hogy olyan komplex minőségügyi elméleti és gyakorlati tudást közvetítsen, kompetenciákat fejlesszen, és szakértelmet alakítson ki, amelyek a minőségügyi rendszerek minden területén képessé teszik az oklevelet szerzett szakembereket arra, hogy termelő vagy szolgáltató vállalatoknál és intézményeknél a minőségügyi rendszereket önállóan kialakítsák és működtessék vagy tanácsadóként, minőségügyi szakértőként hozzájáruljanak a TQM rendszerű vezetés megvalósításához.

A minőségügyi rendszerek szakmérnökök/szakspecialisták legyenek képesek

 

 A szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak megértésére és elemzésére,
 a minőségügyi szervezeti rendszerfolyamatok menedzsmentjének áttekintésére és működtetésére,
 a minőségügyi projektek tervezéséhez, és a projektmenedzsment technológiai és információs-kommunikációs folyamatainak irányításához szükséges ismeretek alkalmazására,
 a szervezetek minőségügyi feladatait végző autonóm munkacsapatok, illetve teamek működtetésére, irányítására,
 a különböző szervezetekben és intézményekben működő minőségügyi alrendszerek, szabályozó mechanizmusok tervezésére, szervezésére, irányítására.
 a különböző vállalkozások minőségügyi folyamatainak innovatív menedzselésére,
 különböző minőségügyi stratégiai és operatív tervek elkészítésére, üzleti tervezésre, és minőségügyi stratégiai akciók irányítására,
 humánerőforrás-rendszerekkel kapcsolatos minőségügyi feladatok elvégzésére,
 minőségtudatos gondolkodásra, cselekvésre és a szervezeti rendszerek minőségügyi értékeinek szervezeti kultúraszabályozó rendszereinek tervezésére és szervezésére.


Minőségügyi rendszerek szakmérnök/szakspecialista szakirányú továbbképzési szak tantervtáblázata

 

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK
A TANDÍJ:
A tandíj összege: félévenként 150.000 Ft.
A részletfizetéssel, az átutalással és a számlákkal kapcsolatos igényekről a beiratkozáskor lehet nyilatkozni.
A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK:
Járulékos költségek, a felvételi eljárási díjon kívül nincsenek. A tandíj teljes mértékben tartalmazza a szak elvégzése során felmerülő költségeket.
A KÉPZÉSI IDŐ ALATT IGÉNYBE VEHETŐ INGYENES TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK:
Kihelyezett üzemi gyakorlatok, szakmai tréningek.
A „MÁSIK” SPECIALIZÁCIÓ TELJESÍTÉSE:
A program lehetőséget ad a választott specializáció mellett, azzal párhuzamosan a másik specializáció teljesítésére is. Ennek költsége tantárgyanként 8000 Ft. Az így teljesített specializációról szóló igazolást az egyetem az oklevéllel együtt adja ki.

 

A KÉPZÉS RENDJE

A KONZULTÁCIÓK ÉS A VIZSGÁK IDŐRENDJE:
A konzultációk (és a vizsgák) szombatonként (8.40 és 16 óra között) vannak, félévenként átlag 10-13 alkalommal.
A TANTÁRGYI FELMENTÉSEK:
A képzés során – a kreditrendszer szabályai szerint – az alapképzésekben, a mesterképzésekben és a különböző szakirányú továbbképzési szakokon (valamint a felsőfokú és felsőoktatási szakképzésekben) szerzett krediteket 75%-os azonosság esetén allokáljuk. A felmentések elbírálása a szemeszterek első harmadában történik.

A SZAKDOLGOZAT:
A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű, kreatív tartalmú szakmai feladat. A szakdolgozatot a hallgató a képzésben megszerzett ismereteire támaszkodva, a szakirodalom tanulmányozásával, az oktatási intézmény által kijelölt szakmai konzulens irányításával írja meg. A szakdolgozati feladat megoldásával a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörébe tartozó feladatok alkotó megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
A szakdolgozat valamely a szervezetek minőségügyi folyamataival összefüggő témakör feldolgozását, elemzését és az adott tárgykörre vonatkozó fejlesztési javaslatok megfogalmazását kell, hogy tartalmazza.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
1. Mérnökök számára: minőségügyi rendszerek szakmérnök;
2. A nem mérnöki végzettségű diplomások számára: minőségügyi rendszerek szakspecialista.

 

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁS
JELENTKEZÉS:

Felvételi követelmények: alapszakon (BSc) vagy mesterszakon (MSc) szerzett diploma, illetve főiskolai vagy egyetemi képzés során szerzett diploma.
A szakra történő jelentkezéskor felvételi vizsga nincs. A képzésben való részvételhez és a végzéshez államilag elismert nyelvvizsga nem szükséges.

Jelentkezni lehet:

a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékén
vagy a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságán.
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28.

A jelentkezéshez a jelentkezési űrlapot és a diploma fénymásolatát be kell küldeni postán vagy e-mailen a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékére vagy az egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóságára.

A jelentkezés díja 4500 Ft. A befizetés módja: átutalás (Számlaszám: 10918001-00000111-49390002)

A jelentkezési űrlap beérkezéséről az intézmény e-mailen értesíti a jelentkezőt.

A jelentkezési űrlap letölthető a https://gamf.uni-neumann.hu portálról.

Levelezési címek:
1. Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszék, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság, Kecskemét, Izsáki út 10.
3. E-mail cím: toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDJE:
Felvételi döntés: 2020. szeptember 10.
A képzés megnyitása és az első konzultáció: 2020. szeptember 19-án 10.00 óra (Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar/főépület/ 306-es tanterem)

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSRŐL:
A képzéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást dr. Tóth József ad.
Hívja a 20/354-4224-es telefont!
Írjon a toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu e-mail címre!

 Jelentkezés az intézmény által kibocsátott jelentkezési laponJelentkezési lap word formátumban. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Oktatási és Képzési Igazgatóság

Kovácsné Danyi Csilla tanügyi előadó

Telefon: 76/516-316

E-mail: danyi.csilla@uni-neumann.hu

 

 


Partnereink