Kitüntetések átadása a NJE-GAMF Műszaki és Informatikai Karán

Hagyományosan az idei nyár elején is átadtuk a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar kitüntetéseit azon kollégáink, hallgatóink és partnereink számára, akik kiemelkedő módon segítették munkájukkal a GAMF Ka működését a tavalyi évben.

A kitüntetettek az oklevelet Dr habil. Fülöp Tamás rektortól és Dr. Kovács Lóránt dékántól vehették át.

Díjazottaink:

GAMF Karért Emlékérem

Dr. Ferenczy Tibor főiskolai tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára jelenleg az Alaptudományi Tanszék vezetője. Oktatói munkáját a felsőoktatásban 1984-ben kezdte a kecskeméti Kertészeti Főiskolán. A GAMF Karon 2003-tól vállalt egységvezetői megbízatást és oktatást. Először a négy szakcsoportot magában foglaló Gazdaságtudományi Intézet Vezetője volt, majd az egység Dr. Ferenczy Tibor vezetése alatt átalakult először Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetté, később Gazdaság- és Társadalomtudományi Tanszékké, végül pedig Szervezéstudományi és Logisztikai Tanszékké.

Dr. Ferenczy Tibor vezetőként mindig is nagy szakértelemmel, hozzáértéssel irányította, ezt az igen diverzifikált, variábilis és dinamikusan változó képzési rendszert. Mindeközben műszaki alapképzési szakok gazdasági-humán tanulmányi területhez tartozó és a képzések szempontjából olyan meghatározó tárgyakat is oktatott, mint a Vállalkozás-gazdaságtan és a Menedzsment. Dr. Ferenczy Tibor vezetői és oktató-nevelő munkáját áthatotta a humanizmus, a végtelen türelem és a körültekintés, a pontosság, az alaposság, a feladatok igényes előkészítése és pontos, szisztematikus végrehajtása. Kutatási területei, a stratégiai tervezés és a projektek menedzselése szakmailag tökéletesen megalapozták a magas szintű vezetői és oktatói-nevelői munkáját. Munkatársai, kollégái, beosztottjai és hallgatói a múltban is és a jelenben is elfogadják, tisztelik és szeretik, mint kollégát, mint munkatársat, mint tanárt és mint vezetőt. Talán ez lehet egy tanári-vezetői életpálya legnagyobb ajándéka és Dr. Ferenczy Tibornak ez az ajándék megadatott. Az oktatás szervezésében és az oktatásban vállalt több évtizedes, áldozatos munkájáért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Dr. Ferenczy Tibornak tanszékvezető részére a GAMF Karért Emlékérem kitüntetést adományozza.

 GAMF Karért Emlékérem

Johanyák Edit 1991 óta dolgozik oktatóként a GAMF-on. Az elmúlt évtizedekben számos tantárgy oktatásában vállalt kulcsszerepet, magyar és angol nyelven egyaránt. Tevékenysége elsősorban a gépészeti képzés tantárgyaiban csúcsosodik ki, de részt vesz más alapszakok oktatásában is. Az elmúlt időszakban főleg az Anyagismeret I. és II. és a Materials Engineering tantárgyak előadójaként és laborvezetőjeként találkozhatunk vele, de a múltban az Előgyártási technológiák, a Mechanikai Technológiák és a Manufacturing Engineering tantárgyak oktatásában és azok tematikájának tervezésben is aktívan részt vett, sok egyéb más tantárgy gondozása mellett. Jelenleg a Mechanikai- és Lézersugaras Technológiák Kutatócsoport, korábban az Anyagtechnológia Tanszék, illetve még korábban a Mechanikai Technológiai Tanszék oktatásfelelőse, 2020 tavaszától a gépészmérnöki MSc képzés oktatásfelelőse. Oktatásfelelősi munkáját rendkívüli precizitással látja el, mindig odafigyel a hallgatói érdekekre. A tanszék fiatal kollégái mindig fordulhatnak hozzá mind szakmai mind oktatási kérdésekben, és nemcsak odaadóan válaszol, de hasznos tanácsokkal is segíti őket. Áldozatos munkája révén sikerült a gépészmérnöki MSc szakot felvirágoztatni, annak duális képzési formáját létrehozni. Johanyák Edit több mint harminc év óta egy stabil meghízható pontja a tanszéknek, akire mindig lehet számítani. Az oktatás szervezésében és az oktatásban vállalt több évtizedes, áldozatos munkájáért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Johanyák Edit mesteroktató részére a GAMF Karért Emlékérem kitüntetést adományozza.

GAMF Karért Oklevél

Boldizsár Adrienn egy évvel a logisztikai mérnök alapszak indítása után kapcsolódott be fiatal mérnökként a szak munkájába. Oktatói tevékenysége során több tantárgy, így a Lean a logisztikában, Raktározási logisztika, Termelési rendszerek, Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás, Szakdolgozat I. és II. tananyagának kialakításában, gondozásában, fejlesztésében vesz részt. A logisztikai szakcsoportban oktatásfelelősi munkája során napi kapcsolatot tart a hallgatókkal, támogatja őket problémáik intézésében, koordinálja a szakmai gyakorlatokkal, szakdolgozatokkal, záróvizsgákkal kapcsolatos feladatokat. Oktatásfelelősként félévről félévre számtalan egyeztetés útján igyekszik kialakítani a szakon oktató kollégák és hallgatók igényeihez igazítva az órarendet. Közreműködött a tanterv fejlesztésében, és aktív szerepet vállal a szakos rendezvényeken, így a Nyílt napokon, a 24 órás logisztikai versenyen, Logisztika napján. A logisztikusok duális referenseként kapcsolatot tart a duális hallgatókkal és céges partnerekkel, valamint a gyakorlat orientált képzés érdekében számtalan céges látogatást szervez a hallgatók és az oktatók számára. Mindezek mellett PhD tanulmányokat folytat a Budapesti Műszaki Egyetemen, doktori értekezésével megfelelő ütemben halad, és várhatóan ebben az évben megvédi dolgozatát. Adrienn munkájával és személyes hozzáállásával is segíti a logisztikai mérnök szakot, ezért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Boldizsár Adrienn részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

GAMF Karért Oklevél

Kovács Márk négy évvel ezelőtt kapcsolódott be a mérnökinformatikus BSC diplomája megszerzése után, kezdő mérnökként a tanszék munkájába. Oktatói tevékenysége során több tantárgy tanításában is részt vesz, így a Hálózati alapismeretek, Java alkalmazások, Fejlesztés mobil eszközökre, Algoritmusok és adatstruktúrák, Programozás C++ nyelven tárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában. Szakdolgozatokat konzultál és magyar nyelvű hallgatókat mentorál. Munkája során napi kapcsolatot tart több szak hallgatóival, támogatja őket problémáik intézésében, tanulmányi nehézségeik leküzdésében. Nem csak a tanszék és a kar hallgatóinak távoktatását szervezi, hanem részt vett egyéb karok TEAMS – en keresztül történő munkaszervezésében is. Ezek mellett demonstrátorok mindennapi munkáját segíti és irányítja.

Az oktatási tevékenysége mellett aktívan részt vesz a tanszék órarend készítési munkáiban, a kar tantárgyleírásait kezelő és nyilvántartó rendszer fejlesztésében.

A beiskolázási bizottság által szervezett programok lebonyolításában, roadshow-k rendezésében és szervezésében is segítséget nyújt.

Részt vett az Országos Középiskolai Többfordulós Programozó Verseny feladatainak kidolgozásában a verseny rendezésében a zsűri munkájában.

Továbbképzéseket tartott a Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársainak számára felhő alapú szolgáltatások témakörben.

Tevékenyen vesz részt kutatás fejlesztési projektekben, mint pl. az NJE – AIRVENT, NJE – Nádor Rendszerház – Controlsoft konzorciumok munkájában, mobilalkalmazás fejlesztőként.

Munkatársai és vezetői mindig számíthatnak munkájára, segítségére. Kiváló kolléga és oktató.
A fentebb felsorolt számos tevékenysége mellett 2020-ban MA diplomát szerzett.

Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Kovács Márk részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

GAMF Karért Oklevél

Kun Krisztián Az Innovatív járművek és Anyagok Tanszék Járműtechnológia kutatócsoport vezetőjeként dolgozik. Az elmúlt két évben munkája révén a kutatócsoport kimagasló eredményeket tudott elérni. A személyi állomány teljesítményalapú számonkérésével egy olyan kutatócsoportot hozott létre, mely nemcsak szakmailag ütőképes, hanem erős összetartás jellemzi. Az elmúlt időszakban számos olyan nehéz döntést hozott meg kiválóan, ami jól mutatja rátermettségét a kutatócsoport vezetésére. A kemény számonkérés mellett kiemelkedően gondoskodik a kollégák kellemes közérzetéről, például megemlíthetjük a Mátrába szervezett csapatépítőt, de az irányítása alatt megnyert pályázatokból történő plusz bérezést is. Irányításával került kialakításra az elektromos járműmérnök specializáció, mely azon kívül, hogy modern, korszerű tudást kínál a hallgatóinknak, országos szinten is egyedülálló. Rendkívüli teherbírás jellemzi munkáját, aminek az eredményei nem maradtak, maradnak el sem tudományos, sem oktatási, sem K+F+I területeken. Az odaadással, szívvel-lélekkel végzett munkája elismeréséül a Neumann János Egyetem GAMF Kar Kun Krisztián részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza.

GAMF Karért Oklevél

Az Innovatív járművek és Anyagok Tanszéken dolgozó Radics Renáta a több tíz éves egyetemi szakmai tapasztalatával rendkívül precízen, gyorsan, és vezetője felé alázatosan végzi el munkáját. A tanszéki kollégák szívesen fordulnak hozzá feladattal, mert tudják, hogy az gyorsan el fog készülni. Munkája sokszínűségét jelzi, hogy például a beszerzések, szerződések, rendezvények, egyetemi alapítványok intézésén kívül az akkreditált laboratórium minőségügyi feladataiban is segít. Két gyermeke nevelése mellet számtalanszor munkaidőn túl, este vagy akár hétvégén is előveszi a munkát. Áldozatos munkája elismeréséül a Neumann János Egyetem GAMF Kar Radics Renáta részére a GAMF Karért Oklevél kitüntetést adományozza. 

Dékáni dicséret

Berente Ottó tanulmányai megkezdése óta jelentős szerepet vállal a szak életében. Az első aktív félévétől kezdődően Ottó minden évben lelkesen részt vesz az „Egy nap alatt a logisztika körül” 24 órás logisztikai versenyek megszervezésében, valamint lebonyolításában. Ezen felül részt vesz a minden évben megrendezésre kerülő nyílt napokon, mind a logisztikai mérnök alapszakot népszerűsítő standnál, mind pedig a duális gyakorlatának helyet adó partnercég standjánál. Ottó, a duális képzést népszerűsítő rendezvényeken is nagymértékben közreműködik, segíti hallgatótársait, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkezik. Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Berente Ottót dékáni dicséretben részesíti.

Dékáni dicséret

Érsek-Szugyiczki Anikó három éve végzi az informatika tanszéken adminisztrátori munkáját. Lelkiismeretesen teljesíti mindennapi feladatait, azaz előkészíti a szakmai gyakorlatos dokumentációkat, a tanszék beszerzéseit, a szakdolgozatok dokumentációit, szervezi a záróvizsga bizottságok munkájával kapcsolatos hivatalos iratokat, kapcsolatot tart cégek képviselőivel és adminisztrátoraival. Kötelező hivatali munkáján felül segít a kar dolgozóinak munkaügyi dokumentációinak elkészítésében.

Előkészíti az új belépők és az óraadók hivatalos iratait, beszerzési jegyzőkönyveket, árajánlatokat és egyéb jegyzőkönyveket.

Munkáját mindig precízen és pontosan, a határidők maximális betartásával végzi.

Kötelező munkavégzésén felül részt vesz kutatási fejlesztési pályázatok adminisztratív előkészítésében, a pályázatok lebonyolításának adminisztrációs támogatásában.

Szorgalmas munkájával aktívan támogatja tanszékvezetőjének mindennapi tevékenységét is.

Lelkiismeretes munkavégzéséért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Érsek-Szugyiczki Anikót dékáni dicséretben részesíti.

Dékáni dicséret

Hareancz Ferenc aktív szerepet vállalt a GAMF kar hallgatóinak szakmai felkészítésében, a különböző szakmai versenyeken és a legutóbbi OTDK-n. Munkájának köszönhetően a 2022 tavaszán a BME-n rendezett országos, hallgatói hegesztőverseny második és harmadik helyezettje is GAMF-os hallgatókból álló csapat lett. Alapos szakmai munkájának, felkészítésének köszönhetően hallgatói, a 2021 évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián is első és harmadik helyezést értek el. Az elmúlt két évben a tehetséggondozás terén mutatott kimagasló teljesítményéért, a Neumann János Egyetem GAMF Kar Hareancz Ferencet dékáni dicséretben részesíti.

Dékáni dicséret

Sári Bence három évvel ezelőtt kapcsolódott be a mérnökinformatikus BSC diploma megszerzése után, fiatal mérnökként a tanszék munkájába. Oktatói tevékenysége során több tantárgy tanításában is részt vesz, így a Digitális technika I-II., Mikroprocesszorok rendszertechnikája, Szoftvertechnológia, Robotika, Robottechnika tárgyak gyakorlati oktatásában. Szakdolgozatokat konzultál, valamint részt vesz a Stipendium Hungaricum hallgatóinak angol nyelvű mentorálásában. Munkája során napi kapcsolatot tart a külföldi hallgatókkal, támogatja őket problémáik intézésében, tanulmányi nehézségeik leküzdésében. Ezek mellett demonstrátorok mindennapi munkáját segíti és irányítja.
Az oktatási tevékenysége mellett aktívan részt vesz a kari beiskolázási bizottság által szervezett programok lebonyolításában, roadshow-k rendezésében és szervezésében.

Előadásokat és szakmai napokat tartott a Lakiteleki Népfőiskola Robotika Szakkollégiumában. Az előadásról mind a résztvevők mind a szervezők elismerően nyilatkoztak.

Tevékenyen vesz részt kutatás fejlesztési projektekben, mint pl. az NJE – AIRVENT Kft., az NJE – Tormási Autóház Kft. és az NJE – Windonline konzorciumok munkájában.

A fentebb felsorolt számos tevékenysége mellett szeptemberben megkezdi MSC tanulmányait is.
Mindezekért a Neumann János Egyetem GAMF Kar Sári Bencét dékáni dicséretben részesíti.

Díszoklevél

Dr. Farkas Attila az IJAT tanszék tudományos munkatársa és a Flexmann Robotics Kft. ügyvezető igazgatója, aki önzetlen támogatást nyújtott az oktatás korszerűsítése és a jövőképzés területén, a cég által a hegesztőlaboratóriumunknak ajándékozott modern hegesztőrobottal. Ez a rendkívül nagy értékű Yaskawa típusú hegesztőrobot jelentős fejlesztést jelent a tanszéki, illetve a kari infrastruktúrában, lehetővé téve, hogy a hallgatók a legkorszerűbb körülmények között, testközelből sajátíthassák el a modern, ipari technikák gyakorlati ismereteit, például egy ilyen hegesztőrobot programozását. Dr. Farkas Attila segítségével, és cége anyagi támogatásával valósulhatott meg a Diódalézer Központban található robot mozgatású direktdióda lézer robotrendszere is. Neki köszönhetjük azt is, hogy a 31. nemzetközi hegesztési konferenciát egyetemünkön rendezhettük meg, ezzel is öregbítve intézményünk hírnevét. Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Dr. Farkas Attila részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.

Díszoklevél

Hrisztoforidisz Zsófia Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar által közösen szervezett Mercedes Benz Made in Kecskemét című tantárgy fő szervezője a gyár részéről. Munkáját jelzi, hogy a második alkalommal megszervezett tárgy a koronavírus okozta kihívások ellenére nagy sikerekkel zárult. A tantárgy révén a hallgatóink egyedülálló ismeretanyaghoz juthatnak hozzá. Hrisztoforidisz Zsófia részt vállal az előadók meghívásában, a technikai feltételek megteremtésében, ezzel is növelve a tantárgy iránti érdeklődők számát. Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Hrisztoforidisz Zsófia részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.

Díszoklevél

Kamp András Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. egyetemünkkel történő kapcsolattartását magasabb szintre tudta emelni. Tevékenysége révén sikerült gyarapítani laboratóriumunkat a gyártól kapott értékes berendezésekkel. Folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket az egyetemmel, ha szükséges a gyár felső vezetésénél is mindent megtesz a megfelelő eredmény elérése érdekében.

Mindezek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Kamp András részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.

Díszoklevél

Dr. Nagy Zoltán (Phoenix Mecano)

Dr. Nagy Zoltán, Kecskemét egyik legnagyobb cégének, a Phoenix Mecano Kft ügyvezetőjeként rendkívül sok területen alakított ki vállalati-felsőoktatási kapcsolatot a GAMF-fal. Ezek közül kiemelkedik a cég, mint duális képzőhely. Rögtön az elsők között csatlakozott az akkor újszerű képzési formához, s mára az egyik legtöbb hallgatót képző illetve végzéshez segítő partnercégünké vált. Dr. Nagy Zoltán meghatározó szerepet vállalt a duális képzés fejlesztésében is, rendszeresen adott visszacsatolást, újító ötleteket a képzés színvonalának emeléséhez. Hosszú évek óta vesz részt a zártóvizsgákban elnökként, továbbá szakdolgozati témák kiírójaként és bírálójaként is segíti a hallgatóink előrehaladását. 2016 óta meghatározó szerepet vállalt a logisztikai mérnök alapszak létrehozásában, a szakmai koncepció kidolgozásában, valamint a szak akkreditálásában is. 2017 óta oktatóként is részt vesz a logisztikai képzésben, 2022-vel kezdődően pedig a szakfelelősi szerepkört is betölti.

Az NJE GAMF Kar oktatási színvonalának emelése, valamint a GAMF és a Phoenix-Mecano kapcsolatának fejlesztése terén kifejtett erőfeszítésének elismeréseként az NJE GAMF Kar Dr. Nagy Zoltán részére a Díszoklevél kitüntetést adományozza.

Díszoklevél

Németh Attila, szinte a Logisztikai mérnök alapszak indulása óta jelentős szerepet vállal a szak életében. Kezdetben, mint külső mentor tevékenykedett, segítve az elsős hallgatók bevonását mind az egyetemi, mind pedig a szakmai életbe. A 2019 januárjában megrendezett III. Egy nap alatt a logisztika körül 24 órás versenyben a Duvenbeck IMMO Logisztikai Kft képviseletében kollégáival együtt jelentős szerepet vállaltak, több versenyfeladat kitalálásban is részt vettek, valamint minden évben jelentős anyagi hozzájárulással is segítik a rendezvényt. A 2022-es logisztikai versenyen lehetővé tették, hogy a középiskolások ne csak elméletben, de gyakorlatban is kipróbálhassák magukat, egy kamiont hoztak a GAMF parkolójába, ahol különféle ügyességi feladatokat kellett a résztvevőknek megoldani. Németh Attila nem csak a háttérmunkálatokban van jelen, hanem aktív szerepet vállal az oktatásban is, többek között 2019 tavaszától minden félévben vendégelőadó a Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás, valamint az Én mint logisztikus című tantárgyban. A 2020-as tanévtől kezdve az elsős hallgatóink támogatásán felül számos szakdolgozati témát adott végzős hallgatóknak is, illetve szakmai gyakorlat elvégzésében is mindig számíthatunk Rá, valamint cégére. Összességében egy nagyon szoros céges kapcsolatot sikerült kiépítenünk Németh Attilával és általa a Duvenbeck IMMO Logisztikai Kft-vel.

Fentiek elismeréseként a Neumann János Egyetem GAMF Kar Németh Attila részére Díszoklevél kitüntetést adományoz.