Tudományos Diákköri Konferencia

TDK 2022 november 17. versenyeredmények

TDK TEVÉKENYSÉG A GAMF KARON

ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA - MI IS A TDK PONTOSAN?

“A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt hat évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK.

A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajlott tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA doktorainak, valamint a rendes- és levelező tagjainak névsorát, és írásos bemutatkozásukat megnézzük. Ekkor kiderül, hogy szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal vannak olyanok, akik ma is TDK-témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységét segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek, vagy az OTDT egyéb rangos kitüntetéseinek birtokosai.

 

otdk

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az oktatásért felelős minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezenkívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.”    (forrás: https://otdt.hu)

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS (TDT) TAGOK

Dr. Kovács Zsolt Ferenc, elnök
Dr. Csík Norbert, titkár

Ádámné Dr. Major Andrea
Dr. Berczeli Miklós
Dobján Tibor
Dr. Drenyovszki Rajmund

Dr. Görbe Mihály
Dr. Kovács Tamás
Dr. Líska János
Dr. Tóth Ákos

TDK MUNKA KIÍRÁSOK A GAMF KARON

TDK munka címe és rövid leírása:

Nyomtatási paraméterek hatása 3D nyomtatott próbatestek tulajdonságaira 

A nyomtatási paraméterek változtatásával jelentősen  eltérő tulajdonságú termékeket tudunk előállítani. A hallgató először saját szálat gyárt a tanszéken, majd ebből a szálból nyomtat próbatesteket különböző nyomtatási beállításokkal. A nyomtatott próbatesteken termikus és mechanikai vizsgálatokat végez, majd megállaptja, hogy a beállított paraméterek közül melyikkel lehetett a legnagyobb szilárdságot elérni.

Biopolimer kristályosodásának vizsgálata 

Az egyik legismertebb biopolimer a politejsav, a PLA, ami a 3D nyomtatás egyik alapanyaga is. A PLA kristályossága gócképzők hozzáadásával növelhető, ami nagyobb szilárdságot is biztosít. A hallgató lehetséges gócképző anyagot/anyagokat kever a PLA-hoz a tanszék extruderén, majd termikus analízis segítségével tanulmányozza a kristályosodásban bekövetkező változásokat.

Oktató:               Bata Attila
Elérhetősége:   bata.attila@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Originál és reciklált PET folyási tulajdonságainak vizsgálata

A tömegműanyagok közül a PET felhasználás tekinthető az egyik legnagyobbnak. Ennek az anyagnak a visszagyűjtése részben megoldott, így nagy mennyiségben áll rendelkezésre PET darálék. A regranulálás során molekula szerkezeti változások következnek be, amelyek vizsgálata részben reológiai mérésekkel lehetséges.

Átlagos molekulatömeg meghatározása osszcilációs reométer segítségével

A kutatómunka során osszcillációs reométerrel reológiai méréseket végeztünk. A mérési eredményekből határozzuk meg az átlagos molekulatömeget. A kutatómunka PET originál, és reciklált alapanyag vizsgálatára irányul.

Pololefinek molekula szerkezetének modósítása

A kutató munka témája Poliolefinek molekulaszerketének vizsgálata (PP+peroxid+MAH+PAszál, valamint PE+peroxid+MAH hosszú láncú elágazás növelés céllal). A keverékeken mechanikai, termoanalitikai, és reológiai méréseket végzünk. Mindkettő alapanyag kiterjeszthető visszadolgozásra is, akár hulladékból is készülhet szál.

Oktató:             Béres Gábor
Elérhetősége:  beres.gabor@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

A ráncgátló erő hatásának elméleti és kísérleti vizsgálata nagyszilárdságú járműkarosszéria anyagok mélyhúzásakor

Mélyhúzáskor, az optimális ráncgátló erő meghatározásának több empirikus és elméleti alapokon nyugvó módja is ismert. A kutatómunka célja a ráncosodás és szakadás nélkül még kihúzható legnagyobb teríték átmérő meghatározása, növelt szilárdságú karosszéria anyagok esetében kísérleti úton, és az eredmények összehasonlítása az ismert összefüggések alapján számolható ráncgátló erő értékekkel.

Nagyszilárdságú járműkarosszéria anyagok alakváltozásisebesség-érzékenységének vizsgálata

A hideg képlékenyalakító technológiák túlnyomó részében az anyagtulajdonságok alakváltozási sebesség függését elhanyagoljuk. Egyes anyagmodellek azonban jelentős hatást tulajdonítanak ennek a tényezőnek. A kutatómunka célja a kettős-fázisú, nagyszilárdságú járműkarosszéria anyagok alakíthatóságának tanulmányozása különböző alakváltozási sebességek alkalmazásával, illetve a szilárdsági tulajdonságokban, az alakváltozási sebesség megváltozás hatására bekövetkezett törvényszerűségek megfigyelése.

Oktató:              Dr. Weltsch Zoltán
Elérhetősége:   weltsch.zoltan@gamf.uni-neumann.hu 

TDK munka címe és rövid leírása:

Járműipari kötéstechnológiák vizsgálata

A járműiparban felhasznált anyagok az utóbbi években nagy változásokon megy át. A legkorszerűbb anyagok felhasználása mellett különös figyelmet kell fordítani azok kötéstechnológiájára. A TDK munka keretében saját kötéstechnológiai kísérletekre vizsgálatokra van lehetőség a járműiparban használt legkorszerűbb alapanyagokkal.

Öntvények belső feszültségének vizsgálata

Gépipari és járműipari alkatrészek jelentős része öntéssel készül. Az öntési technológiából fakadóan több esetben az öntvényekben belső feszültségek maradnak, melyek a további megmunkálások következtében vetemedést, felhasználási problémát okoz. A téma keretében lehetősége adódik a hallgatónak egy átfogó kutatási témába bekapcsolódni, ahol öntények belső feszültségét, illetve megszüntetésének lehetőségeit vizsgálhatja.


Határfelületi jelenségek vizsgálata, és módosítása lézersugaras technológiákkal

Az anyagok tulajdonságát jelentősen meghatározzák a felületi tulajdonságok. Ezért fontos a határfelületi erők vizsgálata. Számos módszerrel van lehetőség a felületi tulajdonságokat befolyásolni a számunkra kedvező módon. A TDK munka keretében különböző felületmódosítási eljárások vizsgálatra van lehetőség, például lézersugaras felületmódosítás, vagy plazmás felületmódosítás.

Oktató:              Kis Dávid
Elérhetősége:   kis.david@gamf.kefo.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Hibrid hajtáslánc fejlesztés

Hibrid hajtások elmélete, repülésben alkalmazható hibrid hajtáslánc struktúrák, koncepciótervezés, hibrid rendszer komponenseinek tesztlehetőségei.

Oktató:             Kókai Eszter
Elérhetősége:  kokai.eszter@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Víztartalom hatásának vizsgálata poliamid mechanikai tulajdonságaira

A PA műszaki műanyagot széles körben alkalmazzák különböző szerkezeti anyagként, legtöbbször kompozitként. A PA mechanikai tulajdonságait nagyban befolyásolja a PA víztartalma. A TDK munka keretében különböző erősítéssel ellátott, illetve különbözőképpen hőkezelt és kondícionált PA-ok vizsgálatát végezzük el.

Montmorillonittal erősített polimer kompozitok előállítása és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

A montmorillonit egy lágy agyagásvány, melyet nanoméretben hozzákeverve a különböző műanyagokhoz nagyban javíthatja azok mechanikai tulajdonságait. A TDK munka keretében ilyen típusú kompozitok előállítását és anyagvizsgálatát végezzük el, például különböző erősítőanyag koncentráció mellett.

Repülőgépekben alkalmazható kompozitok előállítása és vizsgálata

A repüléstechnikában alkalmazott szerkezeti anyagok követelményei közé tartozik, hogy könnyűek, szilárdak, és az időjárással szemben ellenállóak legyenek. Ezért fontos folyamatosan kutatni a repülőgépekben alkalmazható szerkezeti anyagokat, melyek új lehetőségeket tartogathatnak.

Oktató:              Nagy Dorottya
Elérhetősége:   nagy.dorottya@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

Különböző elágazottságú polietilén keverékek reológiája

Az, hogy csomagolófólia, bevásárlószatyor vagy benzintartály készül-e a polietilénből, a szerkezete befolyásolja. Az ömledékállapotú feldolgozás megköveteli a reológiai (folyási) tulajdonságok ismeretét.

Polietilén keverékek kristályosodási és olvadási jellemzőinek meghatározása

A műanyagok kristályos hányada határozza meg mechanikai szilárdságukat, ezért fontos meghatározni ezen folyamatok jellemzőit és befolyásoló tényezőit

Csomagolófóliák mechanikai jellemzőinek vizsgálata a gyártástechnológia függvényében

A fóliák orientáltsága befolyásolja a kristályos hányadot, ami a mechanikai tulajdonságokat határozza meg. E jelenség mértékének és befolyásoló tényezőinek kimérése fontos feladat.

Oktató:              Agg Péter
Elérhetősége:   agg.peter@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

SDN hálózatok forgalomirányító mechanizmusának elemzése, vizsgálata

SDN kutatási projektünk keretében új forgalomirányító algoritmust fejlesztünk, aminek megalkotásához elengedhetetlenül szükséges a  meglévő SDN hálózatoknál alkalmazott algoritmusok elemezése. A dolgozat célja SDN hálózatok számítógépes modellezése, tulajdonságaik meghatározása, forgalomirányítás vizsgálata, eredmények mérése, rögzítése, monitorozása A szoftver által definiált hálózatok (SDN) egy olyan hálózati megoldás, melynek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy szétválasztja a vezérlési síkot és az adatsíkot az eszközökben, így a hálózati eszközök csak továbbító eszközökként működnek, a vezérlés pedig központosításra kerül a felsőbb szintek segítségével. Ez az elkülönítés biztosítja a megfelelő irányíthatóságot a programozható interfészeken keresztül.


Hagyományos komplex hálózatok forgalomirányító mechanizmusának elemzése, vizsgálata

SDN kutatási projektünk keretében új forgalomirányító algoritmust fejlesztünk, aminek megalkotásához elengedhetetlenül szükséges a hagyományos hálózatoknál alkalmazott forgalomirányító algoritmusok elemezése. A dolgozat célja hagyományos komplex hálózatok számítógépes modellezése, tulajdonságaik meghatározása, forgalomirányításának vizsgálata, eredmények mérése, rögzítése, monitorozása.

Oktató:              Dr. Bolla Kálmán, Dr Pásztor Attila
Elérhetősége:   bolla.kalman@gamf.kefo.hu; pasztor.attila@gamf.kefo.hu 

TDK munka címe és rövid leírása:

Okos telefonos alkalmazás Rubik kocka kirakására vak személyek számára

Egy olyan mobiltelefonos alkalmazás továbbfejlesztése ami segítségével a vakok és gyengénlátók számára lehetőség nyílik egy Rubik kocka kirakására

Oktató:              Dr. Johanyák Zsolt Csaba
Elérhetősége:   johanyak.csaba@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

Órarendtervező alkalmazás fejlesztése

Egy tanszék órarendjének megtervezésére képes grafikus felületű alkalmazás fejlesztése erős és gyenge kényszerek figyelembe vételével.


Deep learning alapú számítógépes hálózati behatolásérzékelés

A behatolás érzékelő rendszerek a számítógépes hálózatok védelmének kulcsszereplői. Működésük hatékonyságának kulcsa a tanítás megvalósítása, ami igen nagy mennyiségű adat felhasználásával történik. A mély tanulást támogató ún. mély neurális hálózatok ehhez a feladathoz hatékony segítséget nyújthatnak.

Oktató:              Drenyovszki Rajmund
Elérhetősége:   drenyovszki.rajmund@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

Kódgenerálás MATLAB és Simulink segítségével mikrovezérlőre

Beágyazott rendszerek fejlesztése során egy lehetőség, hogy az alkalmazásunkat/algoritmusunkat először PC-n pl. MATLAB környezetben írjuk meg, aminek helyességéről könnyen meg tudunk győződni. A tesztelést követően a C kódot nem kézzel írjuk meg magunk, hanem helyette automatikus kódgenerálással hozzuk létre. A feladat során a MATLAB/Simulink környezetben meglévő kódgenerálási lehetőségeket kellene felderíteni, majd egy mintapéldán keresztül bemutatni használatukat.

Oktató:             Drenyovszki Rajmund, Zsupányi Krisztián
Elérhetősége:  drenyovszki.rajmund@gamf.uni-neumann.hu

 

TDK munka címe és rövid leírása:

„Smarty” járművezérlőre algoritmusok fejlesztése

Egy kutatási témánkban (Smarter Transport) járművekben alkalmazható, vezetőt segítő beágyazott vezérlő rendszert fejlesztünk (neve: Smarty), aminek működéséhez algoritmusokat szeretnénk létrehozni. Ilyen pl. a szenzorok jeleinek (hőmérséklet, páratartalom, gyorsulás, yaw-rate, stb.) folyamatos mentése és azok, időközönként Wifi-n keresztül történő továbbítása út mellett elhelyezett egységek részére. Másik algoritmus a jármű menet közben becsüli az addig megtett pályája és más adatok (GPS, dinamikai jellemzők, betáplált menetirány) segítségével a következő másodpercekre a pályát (tehát hova és milyen útvonalon halad tovább a jármű). Harmadik elképzelhető feladat már a pályabecslésre épül és a célja a veszélyes helyzetek (pl. lehetséges ütközés) előrejelzése és a sofőr figyelmeztetése.

 

Oktató:                Prof. Dr. Vajnai Tibor, Dr. Fábián Csaba, Gurka Dezsőné Csizmás Edit
Elérhetősége: vajnai.tibor@gamf.uni-neumann.hu, fabian.csaba@gamf.uni-neumann.hu, csizmas.edit@gamf.kefo.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Közlekedési rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatok

Közlekedéssel kapcsolatos véletlen jelenségek szimulálása és sztochasztikus optimalizálással való megoldása.

Oktató:              Subecz Zoltán
Elérhetősége:   subecz.zoltan@gamf.uni-neumann.hu 

TDK munka címe és rövid leírása:

Webes szövegbányászat

Egy kiválasztott tématerületen belül több ezer internetes oldalról szövegek, adatok kigyűjtése. A szövegekben releváns információk megkeresése adatbányászati, mesterséges intelligencia és gépi tanulásos módszerekkel. A programok megírása Java nyelven.

Oktató:              Kovács Zsolt
Elérhetősége:   kovacs.zsolt@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Hengerlés hatása a korrózióra

Hengerlés hatására a felületek korrózióállósága javul. Síkfelületek esetében ilyen jellegű még nem történtek, így ezek megvizsgálása indokolt!

 

Megmunkálási stratégiák alkalmazása felülethengerléskor

A CNC világában forgácsoláskor előszeretettel alkalmazott megmunkálási stratégiák javítják a megmunkálás hatékonyságot. Ezen stratégiák vizsgálata síkfelülethengerléssel hasonló eredményekkel kecsegtet.


Kavaró dörzshegesztés (friction stir welding) szerszámgeometriai kialakításai

Az 1991-ben felfedezett FSW-Friction Stir Welding hegesztési eljárás során az anyagok hőmérséklete nem éri el az olvadási hőmérsékletet, így elkerülve a káros hőhatásokat pl. Al-hegesztése során.

Permanens mágneses síkfelülethengerlés hatására létrejött “éllekerekedés” vizsgálata.

Síkfelülethengerlés során a munkadarab szélén végighaladó permanens mágneses síkfelülethengerlő az élt lekerekíti. Ennek jelentős előnyei a csúszó vezetékeknél vannak, így vizsgálata fontos az ipar számára.

Permanens mágneses síkfelülethengerléssel létrejött felületek tribológiai vizsgálata

 A tribológiai, mint tudomány a csúszó felületekkel foglalkozik. A síkfelületek hengerlése során kapott felületek tribológiai szempontból jótékony hatásúak, így a vizsgálat fontos a gépgyártás számára.

 

Permanens mágneses síkfelülethengerlő szerszám tervezése különleges anyagokból

A jelenlegi permanens mágneses síkfelülethengerlő szerszám a kereskedésekben is megvásárolható alapanyagokból áll, de léteznek olyan nem hétköznapi anyagok (pl.: permandium, Mu metal), melyek növelhetik a szerszám hatékonyságát.

Síkfelülethengerléshez használt olajok vizsgálata

A hengerlés során a kenőolajok használata nélkülözhetetlen, éppen ezért fontos különböző olajok hatását ismernünk a felületre és a szerszámra egyaránt.

A kutatás során számos olajtípussal kell kísérleteket végezni. A kiértékelés az érdesség és az anyagszerkezet változásának vizsgálatával történik.

Oktató:              Líska János
Elérhetősége:   liska.janos@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Forgácsolási szimulációk

Napjainkban a különböző szimulációs szoftverek nagy sebességgel terjednek az iparban is. Egyre több helyen fordul elő az, hogy nincs megfelelő szerszám vagy berendezés a helyes technológiai beállításokhoz. Ilyen alkalmakkor a szimulációk fontos szerepet töltenek be. A TDK munka során a hallgató megismerkedik egy VEM-es szoftverrel és a konzulensel közösen kiválasztott gyártástechnológiát alkalmazzák a különböző kísérő jelenségek feltárására.

Kompozitok forgácsolhatósága

A kompozit anyagok nagyon sok helyen előfordulnak. Egyre szélesebb körben használják, nem csak az űrtechnológiában. A TDK munka során lehetőség nyílik egy projektbe bekapcsolódni, ahol fémmátrixú kompozit anyagok forgácsolhatóságát vizsgáljuk több szempontból.

Kompozit rétegrendek meghatározása VEM-es módszerrel

A polimer alapú kompozit anyagok méretezése mindig is nagy kihívás volt a tervező mérnökök számára. Nagy terheléseknél kritikus a helyes rétegrend és szám meghatározása. A TDK dolgozat során a hallgató betekintést nyer egy VEM-es szoftverbe, ahol egy különleges technikát alkalmazva van lehetőség a rétegeket optimalizálni.

Oktató: Csizmadia László

Elérhetősége: csizmadia.laszlo@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Vontatmányok menet-stabilitásának modellezése, vizsgálata

Tekintsük a m tömegű, pontszerűnek gondolt vontatóból, és a M tömegű, pontszerűnek gondolt vontatmányból álló olyan rendszert, melyet l=const hosszú, merev rúd köt össze. Amennyiben a vontatmány a mozgás irányából valamely ϕ=ϕ(t) szöggel kitér, úgy a sofőr föltevésünk szerint fékezéssel kívánja ezt a szöget minimalizálni (a ϕ=0 helyzetbe visszaállítani). Mint tudjuk a fékhatás némi késéssel alakul ki a vontatmányban, ami miatt a ϕ szögkitérés időbeli változásának matematikai leírása érdekes vonásokat mutat. Cél: Keressünk megfelelő modelleket, melyek a fönt említett jelenség leírására alkalmasak. Szimuláljuk a viselkedést, és vizsgáljuk az egyensúlyi helyzet stabilitását.Oktató: Dobjánné Dr. Antal Elvira
Elérhetősége: antal.elvira@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Nyílt forráskódú optimalizáló algoritmus fejlesztése

A cél valamely, a szakirodalomban ismert globális optimalizáló algoritmus megvalósítása, adaptálása egy választott szabad szoftveres környezetben (pl. Python, Julia, Octave). A szakirodalom elsősorban angol nyelven áll rendelkezésre, ezért angolul jól beszélő, erős analitikus készséggel rendelkező Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató jelentkezését várjuk.

Oktatást támogató interaktív szoftver fejlesztése interaktív táblára

A feladat egy szabadon választott természettudományos alapozó tárgy anyagához kapcsolódó interaktív szoftver tervezése és megvalósítása. A kiíró tanszéken rendelkezésre áll két különböző típusú interaktív tábla, amelyek több jól ismert nyelven programozhatók. A megvalósítani kívánt ötlettől függően több érdekes, kutatási jellegű részfeladat is felmerülhet pl. a képfeldolgozás, számítógépes nyelvészet, gépi tanulás, ill. pedagógia területéről. A szakirodalom magyar és angol nyelven adott. Elsősorban Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató jelentkezését várjuk. Bonyolultabb feladat több hallgató összefogásával is megvalósítható, ebben az esetben legalább egy informatikus hallgató ajánlott a csapatba.Oktató: Fodor Antal és Dr. Kőházi-Kis Ambrus
Elérhetősége: fodor.antal@gamf.uni-neumann.hu, kohazi-kis.ambrus@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Fémek lézeres felületi hőkezelésének végeselemes modellezése

Viszonylag nagy vastagságú (3-4 mm), nagy teljesítményű (néhány kW) fénynyalábbal fémek felületét megvilágítva jelentősen megnövelhető a munkadarab lokális hőmérséklete. A hőmérséklet emelkedés mértéke, a lehűlés sebessége függ a fénynyaláb teljesítményétől, geometriai vastagságától, a megvilágító folt szkennelési sebességétől; a mintadarab felületi reflexiós tényezőjétől, hővezetési együtthatójától, fajhőjétől, sűrűségétől. A pásztázó fénynyalábbal együttfutó koordináta rendszerben kellene az elnyelt hő terjedését modellezni ANSYS program segítségével. A probléma analitikus megoldása rendelkezésre áll olyan lényeges egyszerűsítő feltevés mellett, hogy az anyagi jellemzőket (sűrűség, fajhő, hővezetési együttható) térben, időben és főként hőmérsékletváltozástól függetlenül állandónak tételezzük fel. Az analitikus megoldás reprodukálása után meg kellene vizsgálni, hogy a hőmérséklet eloszlás hogyan módosul az anyagi tulajdonságok hőmérsékletfüggése figyelembevételével.Oktató: Dr. Nagy Péter
Elérhetősége: nagy.peter@gamf.uni-neumann.hu

TDK munka címe és rövid leírása:

Kaotikus rendszerek számítógépes vizsgálata

Valós (fizikai, biológiai, műszaki, gazdasági, szociológiai) rendszerek matematikai modellezése, számítógépes szimulációja, kaotikus tulajdonságainak vizsgálata.

Oktató:              Dr. Tóth Ákos egyetemi docens
Elérhetősége:   toth.akos@gamf.uni-neumann.hu

A termelővállalatok tevékenységük minden területén a folyamataik optimalizálására törekednek, ezáltal növelve a minőséget. Ha van minőség, akkor lesz megbízhatóság. Ha van megbízhatóság, akkor képesek gyorsan kielégíteni a vevői igényeket. Mindezek pedig költségmegtakarítást eredményeznek. Az alábbi választható TDK témák ezeket az optimalizációs folyamatokat vizsgálják. Célszerű olyan témát választani, amely céges, gyakorlati adatokkal alátámasztható.

Logisztikai mérnök szakos hallgatók számára a TDK témák:

  • készletgazdálkodás, készletoptimalizáció
  • folyamatoptimalizálás
  • raktároptimalizálás
  • minőségmenedzsment, minőség-ellenőrzés optimalizálása
  • beszerzési folyamatok optimalizálás

Gépész-, és járműmérnök szakos hallgatók számára a TDK témák:

TDK-ázzunk együtt logi(szti)kusan!

 

 

Az elmúlt évek TDK eredményei megtekinthetőek az alábbi linken: